Obchodní podmínky

Mgr. Veronika Kozlová, IČ: 87513544

Služby a produkty uvedené na těchto stránkách poskytuje Mgr. Veronika Kozlová (dále poskytovatelka). Jde o služby a produkty, které si klient může objednat prostřednictvím těchto stránek (uzavřené kurzy, workshopy, individuální tréninky, lekce, cvičební pomůcky, krátkodobý pronájem aj.).

I. UZAVŘENÉ PRAVIDELNÉ KURZY PRO LAICKOU VEŘEJNOST

(sekce LEKCE  těchto stránek + dětské kroužky v rámci sekce DĚTI)

1. Platnost kurzů je dána přesným vymezením kurzu, tedy datem začátkem a konce v rámci kalendářního roku, dne a hodiny. Lekce kurzů si nelze nahrazovat v jiných dnech a časech. V případě zrušení lekce v rámci uzavřeného kurzu ze strany poskytovatelky, bude tato nahrazena v nejbližším možném termínu nebude-li s klientem dohodnuto jinak. 

2. Přihláška na kurz se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě jsou účastníkovi zaslány podklady k platbě kurzu. Účastník je povinen uhradit kurzovné, a to buď převodem na účet poskytovatelky nebo platební kartou přes zabezpečenou platební bránu. 

3. Neuhrazením kurzovného do data splatnosti, dochází automaticky ke zrušení objednávky a místo v kurzu je poskytnuto dalším zájemcům. 

4. STORNO podmínky:

V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníkovi následující část uhrazené částky:

- při stornování do 14 dnů před zahájením kurzu - vrátí poskytovatelka 70% uhrazené částky,
- při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí poskytovatelka 30% uhrazené částky,
- v případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně než 7 dní před začátkem kurzu nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.
- V případě zrušení kurzu ze strany poskytovatelky bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. zdravotní stav) po předchozí domluvě s poskytovatelkou. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení. Jinou osobu zajistí účastník, nikoliv poskytovatelka. 

- V případě zrušení kurzu z důvodu vyšší moci nebo vládních či jiných nařízení bude kurz převeden do dalšího období. V případě, že změna nebude účastníkovi vyhovovat, bude mu vrácena částka za doposud nevychozené kurzovné.

 

II. OTEVŘENÉ LEKCE PRO LAICKOU VEŘEJNOST

(sekce LEKCE menu těchto stránek)

1. Platnost kreditů zakoupených pro otevřené lekce je 6 měsíců od data zakoupení. Nevyužité kredity propadají. Poskytovatelka si vyhrazuje nárok na změnu rozvrhu v průběhu roku. Výrazné omezení cvičebního rozvrhu je každoročně v červnu a červenci, zcela zavřeno je studio mezi Vánoci a Novým rokem a taktéž ve státní svátky a po celý měsíc srpen. 

2. Na otevřené lekce je možné hlásit a odhlašovat se 24 hodin před začátkem lekce, v případě zrušení méně než 24 hodin před začátkem lekce propadá částka uhrazená ze lekci v plné výši. Odhlášení v tomto časovém úseku je řádné, pokud je učiněno pomocí rezervačního systému nebo e-mailu. Zprávy na sociálních sítích nejsou pro tento účel považovány za řádný komunikační prostředek. Uživatelé slevových karet Multisport a Sodexo budou vyzváni k zaplacení částky ve výši odpovídající ceně lekce za každou pozdě zrušenou nebo nezrušenou lekci.

3. Částka uhrazená za lekci propadá taktéž ve chvíli, kdy klient na lekci dorazí později, než v čas začátku lekce. Z technických a bezpečnostních důvodů nebude pozdě příchozí na lekci vpuštěn a kredit za tuto lekci nebude vrácen. 

4. V případě zrušení kurzu z důvodu vyšší moci nebo vládních či jiných nařízení budou kredity převedeny do dalšího období. V případě, že změna nebude účastníkovi vyhovovat, bude mu vrácena částka za doposud nevychozené kredity.

III. WORKSHOPY, SEMINÁŘE, SPECIÁLKY, ŠKOLENÍ

(sekce VZDĚLÁVÁNÍ + vícehodinové lekce v rámci sekce LEKCE)

1. Za workshop, seminář, speciálek nebo školení je pro účely těchto obchodních podmínek považována jakákoliv akce, která přesáhne 60 minut výuky v rámci jednoho dne. Její platba probíhá mimo kreditový systém. Dále jen "akce".

2. Akce ohraničena dnem a hodinou konání. Zakoupením dané akce nelze nárokovat místo v jiné akci s jiným datem nebo místem konání. 

3. Přihláška na kurz se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě jsou účastníkovi zaslány podklady k platbě kurzu. Účastník je povinen uhradit platbu, a to buď převodem na účet poskytovatelky nebo platební kartou přes zabezpečenou platební bránu. 

4. Neuhrazením platby za akci do data splatnosti, dochází automaticky ke zrušení objednávky a místo na akci je poskytnuto dalším zájemcům. 

5. STORNO podmínky:

V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníkovi následující část uhrazené částky:

- při stornování do 14 dnů před zahájením akce - vrátí poskytovatelka 70% uhrazené částky,
- při stornování do 7 dnů před zahájením akce - vrátí poskytovatelka 30% uhrazené částky,
- v případě odstoupení účastníka od nástupu na akci méně než 7 dní před začátkem akce nebo po začátku akce, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.
- V případě zrušení akce ze strany poskytovatelky bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení akce.

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na akci, je možné uhrazenou akci převést na jinou osobu splňující podmínky akce (např. zdravotní stav) po předchozí domluvě s poskytovatelkou. Převedení akce na jinou osobu je možné pouze před jejím začátkem, nikoliv v průběhu konání. Jinou osobu zajistí účastník, nikoliv poskytovatelka. 

- V případě zrušení kurzu z důvodu vyšší moci nebo vládních či jiných nařízení bude akce vypsána opětovně v nejbližším možném termínu. V případě, že změna nebude účastníkovi vyhovovat, bude mu vrácena uhrazená částka v plné výši. 

IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO SLUŽBY

1. Účastník kurzu, lekcí i akcí svojí přítomností souhlasí s nahráváním, fotografováním nebo zajištěním audio záznamu pro marketingové účely. Nesouhlasí-li, je povinen toto oznámit ihned při vstupu.

V Brně 27. 6. 2024

Mgr. Veronika Kozlová